اعضای شرکت

دکتر حسین سالم

دکتر حسین سالم

مدیر عامل و مؤسس
دکتر حسین سالم

دکتر جعفر امانی

مدیر دپارتمان بیوتکنولوژی
دکتر حسین سالم

دکتر جعفر سلیمیان

مدیر تحقیق و توسعه
دکتر فاطمه محمودی لموکی

دکتر فاطمه محمودی لموکی

مدیر روابط بین الملل و بازرگانی