اخبار و رویدادها

واکسن نورا بهتری واکسن پروتئنی ، با افتخار محصول ملی

واکسن نورا بهتری واکسن پروتئنی ، با افتخار محصول ملی

واکسن پروتئین نو ترکیب نورا ، واکسن دوز سوم و چهارم موجود در تمامی مراکز سراسری تزریغ واکسن و واحد های سیار

واکسن نورا در سراسر ایران زمین

واکسن نورا در سراسر ایران زمین

واکسن نو ترکیب پروتينی نورا با افتخار تولید ایران و با پشتوانه علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ( ع) و بهترین واکسن بر اساس تحقیقات و تایید در ژورنال های پزشکی معتبر ایران و جهان است . 

نور امید برای سلامت خانواده ام

نور امید برای سلامت خانواده ام

واکسن نو ترکیب پروتئینی نورا بهترین واکسن موجود برای ترزیق بوستر یادآور در ایران با اثر بخشی ۱۰۰ درصدی و تیتر انتی بادی ۹۴ درصدی است . با افتخار تولید دانشمندان ایران

واکسن نورا ( نور امید برای سلامت خانواده ام ) Noora vaccine

واکسن نورا ( نور امید برای سلامت خانواده ام ) Noora vaccine

برای هرچه بیشتر ایمنی در مقابل سویه های جدید کویید و بالا بردن اثر بخشی حتما دوز یاد آور را تزریق کنیم. .واکسن نو‌ترکیب پروتئینی نورا