مراکز پلاسما

تهران- بیمارستان امام خمینی
قم - بلوار امین -  کوچه 19 - پلاک 19
تلفن:  .............
تلفن:  32907056-025