واکسن نورا
Noora Vaccine

واکسن پروتئینی نوترکیب نورا بر پایه آنتی ژن قسمت متصل شونده ویروس کووید-(RBD)

Image

مجوز های سازمانی

واکسن نورا یک سوسپانسیون استریل با رنگ سفید ابری cloudy white suspension  است که هر دوز  ۰٫۵میلی لیتری آن حاوی  ۸۰میکروگرم ماده ی موثره RBD Antigen می باشد

نورا چیست

 واکسن نورا یک واکسن نوترکیب پروتئینی بر پایه آنتی ژن قسمت متصل شونده ویروس RBD است که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید-۱۹ در بالغین موجب ایمنی زایی می شود
Image
Image

نحـوه تولـید و تکنـــولوژی ســـاخت واکسن نورا 

استفاده ازتکنولوژی پیشرفته در فرایند تولید و تخلیص وفاقد هرگونه ناخالصی