نورامید برای
سلامت خانواده
پلاسمادرمان سرو سپید، برگزیده جشنواره رازی
پیش به سوی سلامتی با واکسن نورا
تلاش بی وقفه محققین 
پلاسما درمان سرو سپید
واکسن ایرانی، کیفیت جهانی
دانش به روز، سلامت همگانی
0
نفر مشارکت در کارآزمایی بالینی واکسن
0
نفر درمان با پلاسما
0
درصد اثربخشی
 واکسن نورا
0
بیمارستان همکار در پلاسما فریزیس
0
دوز تولید واکسن

ارزشهای سازمانی

تعهد و مسئولیت پذیری

پاسخگو بودن در قبال تصمیم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی

اعتماد و صداقت

شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار

احترام و کرامت

به رسمیت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد

خلاقیت و نوآوری

خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان

مجوز  ها